Verwijzing
Voor vergoeding van de intake en behandeling door de zorgverzekeraar is een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet het volgende vermeld zijn (minimale vereisten NZA):

-Datum verwijzing, max. een half jaar voor de eerste afspraak.
-Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
-Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
-Gegevens van de client: NAW-gegevens en geboortedatum
-Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis, dan wel vermoeden daarvan, met benoeming van de stoornis (DSM V code of beschrijving).
-Aangeven of er verwezen wordt naar de basis GGZ of specialistische GGZ.

Intake
Voorafgaand aan de eerste afspraak zal ik je een inschrijfformulier en een vragenlijst sturen, die je beide ingevuld aan mij retour zend voor de eerste afspraak.

Naar het eerste intake gesprek voor psychotherapie neem je mee:
-de verwijsbrief van je huisarts
-identiteitsbewijs of paspoort

Tijdens de intake is er aandacht voor kennismaking en voor verhelderen van de klachten en je doelen voor de psychotherapie of coaching. Maar ook voor je voorgeschiedenis en het ontstaan en instandhouding van de klachten. Minstens zo belangrijk is om na te gaan of er een klik is. Voor het slagen van een psychotherapie (of coaching) is een goede behandelrelatie en het ervaren van veiligheid essentieel. Over het algemeen is de duur van een intake 1 á 2 consulten. In het adviesgesprek staan we stil bij de probleembeschrijving, het behandeldoel en het behandeladvies (samen het behandelplan). Als we hierover overeenstemming bereiken en we beiden de indruk hebben dat er een goede behandelrelatie kan ontstaan dan kan het behandelcontact voortgezet worden.

ROM
Vanaf 1 januari 2017 is iedere hulpverlener in de GGZ verplicht gesteld om door middel van vragenlijsten de voortgang van de therapie te monitoren. Deze Routine Outcome Measurement (ROM) zou er toe bij moeten dragen dat behandelingen regelmatig worden geëvalueerd om zo effectiviteit te vergroten. Echter een positief effect van ROM is nog niet onomstotelijk bewezen. Daarnaast heeft GGZ Nederland per 27-03-2017 geadviseerd de aanlevering van ROM-gegevens op te schorten omdat de privacy van de cliënt niet voldoende gewaarborgd is. Het kan zijn dat ik, in overleg met jou ROM gebruik voor een voor- en nameting. Ik zal deze echter niet aanleveren tot de privacy geborgd is.  

Met een aantal problemen kun je niet terecht bij De Praktijk.

-Autisme Spectrum Stoornissen

-Psychose

-Eetstoornissen; omdat ik niet de mogelijkheid heb om medische zorg te verlenen kun je niet bij mij terecht als je behandeling zoekt voor een eetstoornis.

-Als er sprake is van suïcidaliteit die op de voorgrond staat. Of als er sprake is van regelmatig in crisis raken.
Ik kan door beperkte aanwezigheid in mijn praktijk onvoldoende holding hiervoor bieden. Natuurlijk kunnen gedachten aan de dood – zonder acute suïcidaliteit – onderwerp van het therapiegesprek zijn.

-Verslavingsproblematiek

-Agressieregulatieproblemen